17506aahednbpu4

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma będzie działać. Poszczególne formy różnią się od siebie i wybór każdej z nich niesie za sobą zarówno przywileje jak i obowiązki. Decyzję o wyborze formy działalności musimy więc dokładnie przemyśleć i przeanalizować, który wariant będzie dla nas najlepszy.

Wybór konkretnej formy wpływa na wiele istotnych kwestii jak procedura rejestracji firmy, kapitał początkowy, czy odpowiedzialność za zobowiązania.

Podejmując decyzję o wyborze formy działalności pamiętajmy, że zwłaszcza na początku najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nic nie stoi na przeszkodzie by zmienić formę gdy Nasza firma się rozwinie.

Zanim powiemy o indywidualnej działalności przypomnijmy, że firmę można prowadzić w formie:

1. Indywidualnej działalności gospodarczej(firmy jednoosobowej)
2. Spółki osobowej:
– spółki cywilnej
– spółki jawnej
– spółki partnerskiej
– spółki komandytowej
– spółki komandytowo-akcyjnej
3. Spółki kapitałowej:
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– spółki akcyjnej

Definicja indywidualnej działalności

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, indywidualna działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja kopalin, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca

Zgodnie z tą samą ustawą, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, i jed­nostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyzna­je zdolność prawną – wykonująca we wła­snym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólni­ków spółki cywilnej w zakresie wykonywa­nej przez nich działalności gospodarczej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Popularna forma

Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prawną wśród młodych przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Forma ta wybierana jest najczęściej gdyż jest stosunkowo prosta i nie wymaga od założycieli dużego kapitału początkowego. Procedura rejestracji jednoosobowej firmy na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowana. Panuje powszechne przekonanie o ogromie biurokracji jaką trzeba pokonać by założyć firmę.

Oczywiście część z argumentów przytaczanych w tym kontekście jest jak najbardziej zasadna jednak osoby, które mają za sobą zakładanie jednoosobowej działalności mówią, że nie taki diabeł straszny. Osoby te spróbowały swoich sił i okazało się, że mimo początkowych obaw, rejestracja firmy nie przysporzyła większych problemów. Jak więc założyć jednoosobową firmę? Od czego zacząć i w jaki sposób sprawnie przejść całą procedurę?

UWAGA!
Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie działalności jest ustawa z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakładamy jednoosobową działalność

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą musimy przejść dokładnie opisaną procedurę. Poszczególne kroki szczegółowo przedstawione są w dziale jak założyć firmę? więc tu przedstawimy tylko zarys obowiązków jakie stoją przed młodym przedsiębiorcą chcącym założyć własną firmę. Aby zarejestrować jednoosobową firmę musimy przejść następujące etapy.

Krok I Urząd Miasta i Gminy

Na początku udajemy się do Urzędu Miasta i Gminy w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalno­ści gospodarczej. Wpisu dokonuje: wójt, burmistrz albo prezy­dent miasta i czynność ta podlega opłacie w wysokości 100zł. Wniosek o wpis powinien zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko
– nazwa firmy (nieobowiązkowo)
– nr ewidencyjny PESEL
– adres zamieszkania
– adres siedziby firmy (jeżeli stale wykonujemy działalność poza miejscem zamieszkania)
– rodzaj działalności
– datę rozpoczęcia działalności

Krok II Wizyta w GUS

Gdy otrzymaliśmy wpis firmy do ewidencji to udajemy się właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego, w którym składamy wniosek (RG-1) o nadanie numeru REGON. We wniosku przedstawiamy:

– nazwę firmy, i adres siedziby,
– formę prawno-organizacyjną,
– stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
– rodzaj przeważającej działalności

Krok III Pieczątka i konto bankowe

Po uzyskaniu REGONU wyrabiamy pieczątkę i zakładamy firmowe konto bankowe

Krok IV Odwiedzamy Urząd Skarbowy

Jeśli mamy już konto bankowe z wizytą wybieramy się do Urzędu Skarbowego w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nadania numeru NIP. W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy vatowcami (płatnikami podatku VAT).

Krok V Wizyta w ZUS

Kolejnym etapem rejestracji jednoosobowej firmy jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Skutkiem tego jest obowiązek samodzielnego opłacania składek na następujące ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

– emerytalne,
– rentowe,
– wypadkowe,
– zdrowotne,
– dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

Krok VI Sanepid i PIP

Gdy zakładając firmę zatrudniamy także pracowników to jesteśmy zobowiązani zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Z kolejną wizytą musimy się wybrać do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej czyli do popularnego sanepidu.

Krok VII Koncesje i zezwolenia

Gdy działalność, którą chcemy prowadzić wymaga uzyskania jakiegoś rodzaju pozwolenia dochodzi jeszcze jeden krok, którym jest obowiązek uzyskania koncesji lub zezwoleń.

Odpowiedzialność za zobowiązania firmy

Prowadząc jednoosobową działalność odpowiadamy całym naszym majątkiem. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na współmałżonka – z wyłączeniem jego majątku odrębnego.

Kapitał początkowy

Zakładając jednoosobową firmę nie ma minimalnej wysokości kapitału potrzebnego do rejestracji firmy. W przypadku np. spółki z o.o. minimalny kapitał to 50 000zł.

Prowadzenie spraw firmy

Jednoosobowa firma zarządzana jest przez jej właściciela. Skutkuje to pełną swobodą w podejmowaniu decyzji oraz możliwością szybkiej reakcji bez konieczności konsultacji itp.

Rozliczenia finansowo-księgowe

Księgowość w jednoosobowej firmie jest stosunkowo prosta zwłaszcza jeżeli zdecydujemy się na ryczałtowe formy opodatkowania. Forma rozliczeń z fiskusem zależy od tego na jaki rodzaj wariant się zdecydujemy. Do wyboru mamy: zasady ogólne(skala podatkowa lub podatek liniowy 19 %), ryczałt oraz kartę podatkową.

Indywidualna działalność gospodarcza w pigułce:

– niskie koszty rejestracji firmy
– stosunkowo szybka rejestracja i likwidacja firmy
– brak wymagań co do kapitału początkowego
– osobista odpowiedzialność całym majątkiem właściciela za zobowiązania przedsiębiorstwa
– jednoosobowe kierownictwo (elastyczność i szybkość podejmowania decyzji)
– prostsza niż w innych formach działalności księgowość
– możliwy jest wybór każdej z form opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt, karta podatkowa)